Aangifte doen als u de kleineondernemersregeling toepast

Als u weinig omzet kunt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling

Als u gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling en geen ontheffing hebt van administratieve verplichtingen, dan doet u gewoon aangifte (per maand, per kwartaal of per jaar). Ook als u door de kleineondernemersregeling geen btw hoeft te betalen aan de Belastingdienst. Hebt u een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw, dan hoeft u normaal gesproken geen aangifte te doen, behalve in enkele bijzondere situaties.

Aangifte doen als u geen ontheffing heeft

Maakt u gebruik van de kleineondernemersregeling en hebt u geen ontheffing van administratieve verplichtingen? Dan kunt u de vermindering van btw op twee manieren verrekenen. Dat kan aan het eind van het jaar, maar ook al tijdens het jaar: per maand of kwartaal.

U doet per jaar aangifte

Op basis van uw jaarcijfers berekent u na afloop van het jaar op hoeveel vermindering van btw u recht hebt. Dit bedrag vult u in bij vraag 5d van de aangifte omzetbelasting en trekt u af van het bedrag dat u (na aftrek van voorbelasting) aan btw moet betalen.

U doet per maand of per kwartaal aangifte

Als u per maand of per kwartaal aangifte doet, mag u ook de vermindering van btw per jaar toepassen. De totale vermindering voor een jaar vermeldt u dan op de laatste aangifte van dat jaar of op de eerste aangifte van het volgende jaar. U vult het bedrag van de vermindering in bij vraag 5d van de aangifte omzetbelasting en trekt het af van het bedrag
dat u (na aftrek van voorbelasting) aan btw moet betalen.

Wilt u al eerder dan aan het eind van het jaar gebruikmaken van de vermindering van btw?

Dan kunt u per maand of per kwartaal op uw aangifte een voorlopige vermindering toepassen. Voorwaarde hiervoor is wel dat het aannemelijk is dat u voor dat jaar in aanmerking komt voor de vermindering van btw. Na afloop van het jaar worden de voorlopige verminderingen verrekend met de definitieve vermindering.

De hoogte van de voorlopige vermindering is afhankelijk van het btw-bedrag dat u over het hele jaar moet betalen. Daarom moet u vóór de eerste aangifte van het lopende jaar een schatting maken van het bedrag dat u aan de Belastingdienst zou moeten betalen als u de kleine-ondernemersregeling niet toepast. In de tabel hierna ziet u welk bedrag u maximaal
als voorlopige vermindering kunt toepassen.

Verrekening voorlopige verminderingen: definitieve vermindering

Is het totaal van de voorlopige verminderingen die u op uw aangiftes hebt ingevuld, hoger dan de vermindering waar u recht op hebt? Dan moet u bijbetalen. Dit moet u doen bij de aangifte over het eerste belastingtijdvak van het volgende jaar. Het kan ook zijn dat het totaal van de voorlopige verminderingen lager is dan de vermindering waar u recht op hebt. U kunt dan het verschil in mindering brengen in de eerste aangifte van het volgende jaar.Het bedrag dat u terugkrijgt of moet bijbetalen, vermeldt u bij vraag 5d van de aangifte. Als u in dezelfde aangifte een voorlopige vermindering toepast voor dat tijdvak, telt u die voorlopige vermindering op bij het bedrag dat u terugkrijgt of moet bijbetalen over het vorige jaar.

Let op!

De voorlopige vermindering kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat u zou moeten betalen aan de Belastingdienst. U kunt via de voorlopige vermindering dus geen teruggaaf van btw krijgen.

Aangifte doen als u wel een ontheffing hebt.

Als u een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw hebt, doet u geen aangifte. Hierop zijn enkele uitzonderingen. In de volgende situaties moet u toch aangifte doen:

  • als een onderaannemer of uitlener van personeel btw naar u verlegt
  • als u goederen koopt van een ondernemer in een ander eu-land
  • als u een onroerende zaak koopt en de btw naar u wordt verlegd
  • als een buitenlandse ondernemer diensten aan u verleent
  • als de aangifte en de betaling van de btw naar u zijn verlegd in verband met een verlegging in de bouw, scheepsbouw en confectiesector, of bij aankoop van afvalstoffen, beleggingsgoud of goederen uit een executoriale verkoop
  • als u een nieuw vervoermiddel levert aan een afnemer in een ander eu land

In deze situaties moet u als afnemer van de goederen of diensten de btw betalen. Deze btw kunt u niet als voorbelasting aftrekken, omdat u ontheffing van administratieve verplichtingen hebt. Hebt u te maken met de bovenstaande situaties, vraag dan een aangifteformulier aan bij uw belastingkantoor.