Belastingaanslag en betalingskorting aanvragen.

Belastingaanslag en betalingskorting

Als u een belastingaanslag in termijnen mag betalen, krijgt u in bepaalde gevallen betalingskorting aangeboden. De betalingskorting mag u aftrekken van het bedrag van de belastingaanslag als u dat in één keer betaalt voor de eerste vervaldag. In hier leest u welke andere voorwaarden voor betalingskorting gelden, hoe de betalingskorting wordt berekend, en welke gevolgen vermindering van de belastingaanslag kan hebben voor de betalingskorting.

Wat is betalingskorting voor uw belastingaanslag?

Als u een belastingaanslag in termijnen mag betalen en ten minste één termijn vervalt in de eerste helft van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, krijgt u betalingskorting aangeboden. U mag van deze betalingskorting gebruikmaken als u het bedrag van de belastingaanslag in één keer betaalt voor de éérste vervaldag. Als u de belastingaanslag in één keer betaalt, bespaart u uzelf de administratieve lasten die termijnbetaling meebrengt. Het kan zijn dat u hierdoor rente misloopt. Met de betalingskorting wordt dit rentenadeel deels gecompenseerd.

De betalingskorting mag u aftrekken van de belastingaanslag. U kunt de betalingskorting dan ook vergelijken met een korting voor contante betaling.

Wanneer krijgt u betalingskorting?

Betalingskorting wordt u aangeboden. Als u voldoet aan de voorwaarden, heeft u recht op betalingskorting. In welke situaties u recht heeft op een korting, leest u hier . U heeft dus niet altijd recht op betalingskorting. Soms kan zijn er gevallen wanneer het recht op betalingskorting vervalt

Voorwaarden voor betalingskorting

  • Betalingskorting wordt alleen aangeboden als de aanslag in twee of meer termijnen mag worden betaald en ten minste één termijn daarvan vervalt in van de eerste helft van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven. Of dit zo is, kunt u zien op het aanslagbiljet. In dat geval is op het aanslagbiljet ook al rekening gehouden met de betalingskorting: die staat dan vermeld bij ‘Betalingskorting bij betaling ineens’.
  • U heeft recht op de betalingskorting als het volledige bedrag van de belastingaanslag, min de betalingskorting, uiterlijk op de eerste vervaldag (de datum waarop de eerste betalingstermijn vervalt) op de rekening van de Belastingdienst is bijgeschreven. Dit betekent dat u bij het overmaken rekening moet houden met de verwerkingstijd van de bank. Op het aanslagbiljet kunt u zien op welke datum de eerste vervaldag valt.

Als u de belastingaanslag niet voor de eerste vervaldag betaalt.

Als u niet het juiste bedrag betaalt, of als u te laat betaalt waardoor het bedrag niet vóór of op de eerste vervaldag op de rekening van de Belastingdienst is bijgeschreven, vervalt het recht op betalingskorting. Het is dus belangrijk dat u het volledige bedrag dat vermeld staat op uw aanslagbiljet op tijd betaalt. Als u te laat betaalt, heeft u geen recht meer op de betalingskorting. De Belastingdienst stuurt u dan een acceptgiro voor het deel van de belastingaanslag dat nog openstaat. Dat bedrag mag u betalen in de termijnen die op het aanslagbiljet staan.

U heeft recht op teruggaaf en u wilt gebruikmaken van de betalingskorting.

Het is mogelijk dat de Belastingdienst een bedrag aan u moet uitbetalen, bijvoorbeeld omdat u recht heeft op een belastingteruggaaf nadat uw belastingaanslag is vastgesteld. U kunt dit bedrag laten verrekenen met de belastingaanslag waarop u betalingskorting krijgt aangeboden. U kunt de Belastingdienst verzoeken om het uit te betalen bedrag te laten verrekenen. Schrijf hiervoor een brief naar het belastingkantoor waaronder u valt.

U vindt het adres van dat kantoor op uw aanslagbiljet. De betalingskorting wordt alleen verleend als de Belastingdienst het uit te betalen bedrag vóór of op de eerste vervaldag van de belastingaanslag kan verrekenen. Is verrekening niet mogelijk vóór of op de eerste vervaldag? Dan vervalt het recht op betalingskorting, tenzij u ervoor zorgt dat het volledige bedrag van de belastingaanslag vóór of op de eerste vervaldag op de rekening van de Belastingdienst is bijgeschreven.

Vermindering van de belastingaanslag?

Gevolgen voor de betalingskorting De Belastingdienst kan uw belastingaanslag verminderen, bijvoorbeeld omdat u een bezwaarschrift heeft ingediend. Als de vermindering voor de eerste vervaldag plaatsvindt, wordt de betalingskorting opnieuw berekend. De hoogte van uw betalingskorting hangt onder andere af van de hoogte van het bedrag van uw belastingaanslag. Vermindering van de belastingaanslag heeft dus gevolgen voor de hoogte van uw betalingskorting. Daarnaast is het voor de betalingskorting ook van belang op welk moment de vermindering plaatsvindt: voor of na de eerste vervaldag.

Vermindering nadat u uw belastingaanslag heeft betaald.

Het kan zijn dat de Belastingdienst uw belastingaanslag vermindert nádat u uw belastingaanslag, min de betalingskorting, heeft betaald voor de eerste vervaldag. De Belastingdienst berekent dan op basis van het nieuwe bedrag van de belastingaanslag opnieuw uw betalingskorting. Het nieuwe bedrag van de betalingskorting is altijd lager dan de oorspronkelijk aangeboden betalingskorting. Dit betekent dat u te veel betalingskorting heeft gekregen: namelijk het verschil tussen de oorspronkelijke betalingskorting en de opnieuw berekende betalingskorting.

De te veel verleende betalingskorting wordt ook wel de terug te nemen betalingskorting genoemd. De Belastingdienst neemt alleen de te veel verleende betalingskorting terug als de vermindering plaatsvindt in de periode waarover de betalingskorting is berekend (dit is de periode die ingaat op de dag na de eerste vervaldag en eindigt op de laatste dag van de eerste helft van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven).

Welk bedrag aan betalingskorting is teruggenomen, kunt u zien op de verminderingsbeschikking.

U betaalt alleen dat deel van de belastingaanslag waartegen u geen bezwaar heeft.

In afwachting van de vermindering kunt u ervoor kiezen alleen het deel van de belastingaanslag waartegen u geen bezwaar heeft, ineens te betalen vóór de eerste vervaldag. U heeft in dit geval niet altijd recht op betalingskorting. Dit hangt onder andere samen met de datum van de verminderingsbeschikking. Die kan liggen vóór, op of ná de eerste vervaldag. Bovendien mag het bedrag dat u betaalt, niet lager zijn dan het nieuwe bedrag van de belastingaanslag min de betalingskorting.

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

  • De datum van de verminderingsbeschikking ligt ná de eerste vervaldag.
  • De datum van de verminderingsbeschikking ligt vóór of op de eerste vervaldag.

Vermindering ná de eerste vervaldag.

Het kan zijn dat de Belastingdienst het nieuwe bedrag van de belastingaanslag pas kan vaststellen ná de eerste vervaldag. Om in aanmerking te komen voor de betalingskorting had u in dat geval het oorspronkelijke bedrag van de belastingaanslag moeten betalen. U heeft echter te weinig betaald op de eerste vervaldag: namelijk alleen het deel van de belastingaanslag waartegen u geen bezwaar had. Hierdoor voldoet u niet aan de voorwaarden voor betalingskorting en vervalt het recht op
betalingskorting.

Vermindering vóór of op de eerste vervaldag.

Als de nieuwe belastingaanslag wordt vastgesteld vóór of op de eerste vervaldag, gaat de Belastingdienst na of u nog recht heeft op betalingskorting. De Belastingdienst verleent de betalingskorting namelijk alleen als u het bedrag van de nieuwe belastingaanslag vóór of op de eerste vervaldag heeft betaald. De Belastingdienst bekijkt dan of u genoeg heeft betaald. U mag van de nieuwe belastingaanslag wel het bedrag van de oorspronkelijk aangeboden betalingskorting hebben afgetrokken.

U heeft minder betaald dan het bedrag van de nieuwe belastingaanslag en u hield rekening met de betalingskorting.

Heeft u gebruikgemaakt van de betalingskorting maar heeft u niet genoeg betaald, bijvoorbeeld omdat u dacht dat het nieuwe bedrag van de belastingaanslag lager was dan het bedrag dat de Belastingdienst heeft berekend? Dan heeft u niet vóór of op de eerste vervaldag het volledige bedrag van de belastingaanslag betaald. Hierdoor voldoet u niet aan de voorwaarden voor betalingskorting en vervalt het recht op betalingskorting.

U heeft in ieder geval het bedrag van de nieuwe belastingaanslag betaald.

Als u het bedrag van de nieuwe belastingaanslag heeft betaald, verleent de Belastingdienst u betalingskorting. De Belastingdienst berekent nu opnieuw de betalingskorting op basis van de nieuwe (verminderde) belastingaanslag. De nieuwe betalingskorting is altijd lager dan de oorspronkelijke betalingskorting. Heeft u bij de betaling rekening gehouden met het oorspronkelijk bedrag van de betalingskorting en heeft u dus eigenlijk te weinig betaald? Dan heeft u toch recht op betalingskorting. U heeft dan wel te veel betalingskorting gekregen. Namelijk het verschil tussen de oorspronkelijke betalingskorting en de opnieuw berekende betalingskorting.

De Belastingdienst zal u verzoeken om dit bedrag binnen tien dagen over te maken op de bankrekening van de Belastingdienst. Als u bij de betaling helemaal geen rekening heeft gehouden met de betalingskorting, betaalt de Belastingdienst het bedrag van de opnieuw berekende betalingskorting aan u uit. Het kan ook zijn dat u nog een andere belastingaanslag moet betalen. In dat geval betaalt de Belastingdienst de betalingskorting niet aan u uit, maar verrekent het bedrag met de openstaande belastingaanslag.

Let op!

Wilt u gebruikmaken van de betalingskorting en wilt u niet het risico lopen dat de betalingskorting achteraf niet wordt verleend? Zorg dan dat het bedrag van de oorspronkelijke belastingaanslag vóór of uiterlijk op de eerste vervaldag is bijgeschreven op de bankrekening van de Belastingdienst. Stel dat u de nieuwe belastingaanslag en de nieuwe betalingskorting zelf berekent, en uw berekening klopt niet waardoor u te weinig betaalt op de eerste vervaldag, dan heeft u geen recht meer op betalingskorting.