Betalingskorting voor de aangifte.

Betalingskorting voor u belasting aangifte

De betalingskorting is een korting voor het in één keer betalen van de belastingaanslag. De betalingskorting wordt daarom voor de inkomstenbelasting niet als een belastbaar voordeel gezien. U hoeft het bedrag van de betalingskorting dus niet op te geven op de Aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Voor de vennootschapsbelasting wordt de betalingskorting tot de belastbare winst gerekend. Als u een Aangifte vennootschapsbelasting krijgt, moet u het bedrag van de betalingskorting wel vermelden.

Vaststelling van de betalingskorting

De betalingskorting verschilt per belastingaanslag. De betalingskorting moet opnieuw worden vastgesteld, als een belastingaanslag waarop betalingskorting is verleend, wordt verminderd in de periode waarover de betalingskorting is berekend (dit is de periode die ingaat op de dag na de eerste vervaldag en eindigt op de laatste dag van de eerste helft van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven). De Belastingdienst berekent dan de te veel verleende betalingskorting en houdt daarbij onder meer rekening met de datum van de verminderingsbeschikking.

Hoe wordt de betalingskorting berekend?

De hoogte van het bedrag van de aangeboden betalingskorting hangt samen met de hoogte van uw belastingaanslag in verhouding tot het totaal aantal dagen in een jaar. Een jaar wordt op 360 dagen gesteld. Het bedrag van de belastingaanslag wordt daarom gedeeld door 360.

Daarnaast wordt gekeken naar het aantal dagen over het tijdvak dat begint op de dag na de vervaldag van de voor de belastingaanslag geldende eerste betalingstermijn tot en met de laatste dag van de eerste helft van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven.

Verder wordt in dit voorbeeld uitgegaan van een rentepercentage van 3,5%. Het bedrag van de belastingaanslag wordt daarom vermenigvuldigd met 3,/100. Dit is het rentepercentage dat wordt gehanteerd voor de heffings- en invorderingsrente op 1 januari 2006.

Dit rentepercentage wordt elk kwartaal opnieuw vastgesteld. Wilt u het juiste rentepercentage weten?

Bel dan de BelastingTelefoon:
0800 – 0543

Berekening van de te veel verleende betalingskorting

De betalingskorting moet opnieuw worden vastgesteld als uw belastingaanslag waarop betalingskorting is verleend, wordt verminderd in de periode waarover de betalingskorting is berekend (dit is de periode die ingaat op de dag na de eerste vervaldag en eindigt op de laatste dag van de eerste helft van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven). De Belastingdienst neemt dan een deel van de betalingskorting terug: de te veel verleende betalingskorting. Daarbij houdt de Belastingdienst onder andere rekening met de datum van de verminderingsbeschikking.

Voorbeeld van te veel verleende betalingskorting

Stel, u heeft een belastingaanslag ontvangen van € 10.000 waarop een betalingskorting van € 130 wordt aangeboden. De eerste vervaldag is 15 februari 2006. U dient een bezwaarschrift in, omdat u denkt recht te hebben op vermindering van de belastingaanslag. Omdat u in aanmerking wilt komen voor de betalingskorting, betaalt u het oorspronkelijke bedrag van de belastingaanslag van € 10.000 min de oorspronkelijke betalingskorting van € 130. U voldoet daarmee aan de voorwaarden. De Belastingdienst verleent u dan inderdaad betalingskorting. Op 21 april 2006 ontvangt u een verminderingsbeschikking. Het bedrag van de vermindering bedraagt € 3.527.

De laatste dag van de eerste helft van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven is 30 juni 2006. De te veel verleende betalingskorting wordt als volgt berekend: Werkelijk aantal dagen in april: 22 t/m
30 juni = 9 dagen. Voor elke volle maand daarna worden 30 dagen geteld (mei en juni). In totaal is dat: 2 x 30 = 60 dagen.
Dus: B = 9 + 60 = 69 dagen.

Te veel verleende betalingskorting:
69 x 3,5 x 3.527
= € 23,66
36.000

De te veel verleende betalingskorting wordt naar beneden afgerond op hele euro’s en bedraagt dus € 23. De Belastingdienst trekt de te veel verleende betalingskorting af van de oorspronkelijk aangeboden korting. U ziet dit op de ontvangen verminderingsbeschikking.

Let op!

Bezwaar tegen de hoogte van de aangeboden betalingskorting.

Als u het niet eens bent met het bedrag van de aangeboden betalingskorting, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het belastingkantoor waaronder u valt. Vermeld hierin in ieder geval de redenen van uw bezwaar en het aanslagnummer en stuur een kopie mee van de aanslagbiljet waarop de betalingskorting is vermeld. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen zes weken na dagtekening van de belastingaanslag of de beschikking.