BTW aangifte doen en betalen.

Btw aangifte moet je op tijd doen

Hier leest u op welk tijdstip u de btw aangifte moet indienen en betalen, welke gegevens u nodig hebt om een btw aangifte te kunnen doen en hoe u moet handelen als u een onjuist bedrag hebt aangegeven. U moet als ondernemer zelf berekenen hoeveel btw u aan de Belastingdienst moet betalen. Dit bedrag berekent u aan de hand van de gegevens die u invult in uw aangifte omzetbelasting. U betaalt het bedrag meteen. Het kan zijn dat de voorbelasting hoger is dan de btw die u moet betalen. U ontvangt dan het verschil van de Belastingdienst terug.

Op welk tijdstip moet u btw aangifte doen en betalen?

De btw werkt met aangiftetijdvakken. Per aangiftetijdvak geeft u aan hoeveel btw u moet betalen of terugkrijgt van de Belastingdienst. Er zijn drie verschillende tijdvakken voor de aangifte van de btw: een maand, een kwartaal en een jaar. De hoogte van het bedrag dat u aan btw moet betalen, bepaalt wat het tijdvak is waarover u aangifte moet doen:

Verschuldigde btw aangifte tijdvak :

  • minder dan € 1.883 per jaar
  • minder dan € 15.000 per kwartaal
  • meer dan € 15.000 per kwartaal

Let op!

Als u regelmatig een teruggave ontvangt van de Belastingdienst, kunt u verzoeken per maand aangifte te mogen doen. Als u zich als startende ondernemer bij de Belastingdienst hebt aangemeld, ontvangt u automatisch uw eerste aangifte omzetbelasting. U moet het aangiftebiljet altijd invullen, ook als uw activiteiten nog niet zijn gestart.

Als u na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 per jaar aan btw hoeft te betalen, kunt u onder de kleineondernemersregeling vallen. U betaalt dan minder of geen btw. De kleineondernemersregeling geldt alleen voor natuurlijke personen (eenmanszaken) of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoals een maatschap, vof of man/vrouw-firma. Meer informatie over deze regeling vindt u in de brochure ‘Vermindering van btw voor kleine ondernemers’.

Op tijd btw aangifte doen en betalen

Uw btw aangifte moet binnen een maand na afloop van het tijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. Binnen die maand moet uw betaling ook op de rekening van de Belastingdienst zijn bijgeschreven.

U kunt op drie manieren betalen:

  • U maakt gebruik van de acceptgiro bij de aangiftebrief omzetbelasting.
  • U maakt het bedrag over via uw bank: met een overschrijvingskaart of elektronisch.
  • U betaalt contant op het postkantoor.12345 Uw bedrijf en de btw

Let op!

Als u te laat een btw aangifte doet of te laat betaalt, dan riskeert u een boete. Als u iedere maand btw aangifte moet doen en u bent niet in staat per maand de juiste gegevens te verstrekken, dan kunt u de Belastingdienst vragen om geschat een btw aangifte te doen. U mag dan de gegevens van twee maanden schatten; op de btw aangifte van de derde maand rekent u af over het hele kwartaal.

Op welk tijdstip bent u de btw verschuldigd?

Op welke aangifte u de btw over bepaalde leveringen of diensten moet verwerken, hangt af
van uw klanten: zijn uw klanten vooral particulieren of zijn het vooral ondernemers? Uw klanten zijn hoofdzakelijk particulieren. Als uw klanten vooral particulieren zijn, bent u de btw verschuldigd op het moment waarop u de vergoeding ontvangt voor uw product of dienst. Dit heet het kasstelsel. Het kasstelsel mag onder andere worden toegepast door winkeliers, marktkooplieden, schoenmakers, kappers, rijwielherstellers en horecabedrijven. U vult de verschuldigde btw in op het aangiftebiljet van het tijdvak waarin u de vergoeding heeft ontvangen.

Uw klanten zijn hoofdzakelijk ondernemers.

Als u hoofdzakelijk aan ondernemers goederen levert en/of diensten verricht, bent u de btw verschuldigd op het moment dat u de factuur hebt uitgereikt. Dit heet het factuurstelsel. U vult dan de btw in op de aangifte van het tijdvak waarin de datum van de factuur valt.

Let op!

Als u de factuur te laat uitreikt, bent u de btw toch verschuldigd op het moment dat u de factuur had moeten uitreiken.

Stel, u past het factuurstelsel toe en een klant heeft uw factuur niet of gedeeltelijk niet betaald. U hebt de btw op de factuur wel aangegeven en betaald. In dat geval kunt u de Belastingdienst per brief een verzoek doen om teruggaaf van deze btw. U moet wel aannemelijk kunnen maken dat u het bedrag niet meer van uw klant zult ontvangen. Als u het goed dat u zou leveren, gaat gebruiken voor privédoeleinden of bedrijfsdoeleinden (een zogenoemde interne levering) bent u ook de btw verschuldigd op het moment dat deze levering plaatsvindt.

Voorbelasting aftrekken op uw btw aangifte.

Hebben uw leveranciers u btw in rekening gebracht, dan kunt u deze in aftrek brengen op uw btw aangifte van het tijdvak waarin u de factuur hebt ontvangen. Of u de factuur al betaald hebt, is daarbij niet van belang.

Let op!

Als u een factuur niet betaalt, bijvoorbeeld omdat uw leverancier een wanprestatie levert, moet u de btw die u als voorbelasting hebt afgetrokken weer aan de Belastingdienst terugbetalen.

Welke gegevens vult u op uw aangifte omzetbelasting in?

Op uw aangifte omzetbelasting vult u de gegevens van de btw in. U berekent zelf het bedrag aan btw dat u moet betalen of terugvraagt over het aangiftetijdvak. Dit doet u door de btw-bedragen bij elkaar op te tellen. Vervolgens verrekent u de voorbelasting en de vermindering voor kleine ondernemers als u daar recht op hebt. Bij de aangifte vindt u een toelichting over het invullen van de aangifte.

De laatste aangifte omzetbelasting van het jaar.

De laatste aangifte van het jaar is die van het vierde kwartaal of over de maand december.
Hierin neemt u een aantal afrekeningen op over het afgelopen kalenderjaar:

  • uw privégebruik van de auto van de zaak, van gas, water en elektriciteit
  • uw interne diensten

Verder corrigeert u in de laatste aangifte van het jaar de btw op goederen en diensten die zijn gebruikt voor persoonlijke doeleinden van uw personeel. Gebruikt u goederen of diensten deels voor belaste en deels voor vrijgestelde prestaties, dan kan het zijn dat u de voorbelasting moet herrekenen of herzien als blijkt dat de verhouding tussen belast en vrijgesteld anders is dan bij de aftrek van btw is uitgegaan. Deze correctie op de voorbelasting kunt u ook verwerken in de laatste aangifte van het jaar.

Hoe moet u een onjuiste btw aangifte corrigeren?

Vaak blijkt na afloop van het jaar bij het opmaken van de jaarrekening dat er correcties en aanvullingen nodig zijn op de aangiften die u hebt ingediend. In dat geval kunt u een correctieformulier (suppletie) indienen, met daarin de juiste bedragen voor het hele jaar. U hoeft verschillen dus niet per tijdvak uit te splitsen. Als u over het hele jaar genomen te weinig btw hebt betaald, ontvangt u een naheffingsaanslag. Als u te veel hebt betaald, ontvangt u een teruggaaf. De suppletie kunt u indienen via het beveiligde gedeelte van www.belastingdienst.nl.

U kunt de suppletie ook op papier indienen bij het belastingkantoor waar u onder valt. Download hiervoor het formulier Suppletie omzetbelasting. U kunt de suppletie ook indienen in de vorm van een brief.