Energiebelasting

Energiebelasting

Teruggaaf energiebelasting omdat u aardgas, elektriciteit of kolen heeft gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30%

Wat houdt de regeling in?

De Wet belastingen op milieugrondslag voorziet in zowel een vrijstelling als een teruggaaf van belasting op aardgas en kolen die worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Als u geen vrijstelling heeft aangevraagd bij de energieleverancier moet u om voor teruggaaf in aanmerking te komen een verzoek indienen bij Belastingdienst/Noord/ kantoor Emmen. Daar wordt uw verzoek behandeld en wordt het bedrag aan belasting aan u terugbetaald als u aan de voorwaarden voldoet.

Hernieuwbare energiebronnen

Als elektriciteit wordt opgewekt door middel van wind, zonneenergie, aardwarmte, golfenergie, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas of biogas is sprake van opwekking van elektriciteit door middel van hernieuwbare energiebronnen.

Heeft u meerdere elektriciteitsinstallaties?

Als u meerdere installaties gebruikt, moet u voor elke installatie afzonderlijk een verzoek om teruggaaf van de belasting indienen.

Verbruiksgegevens

De gegevens die u moet vermelden bij de vragen 6a, 6c en 6d of 6e en 6g van de teruggaaf formulier kunt u overnemen van de afrekening van het energiebedrijf of de leverancier. In geval van aardgas moet het aardgas gecorrigeerd zijn met de calorische factor. U kunt deze factor of de omrekening vinden op de maandafrekeningen van het energiebedrijf of andere leverancier. Toon het verbruik van aardgas of kolen in de elektriciteitsinstallatie aan in een Bijlage.

Verklaring elektriciteitsinstallatie

Alleen installaties die voldoen aan het elektrisch rendement van minimaal 30 percent én een vermogen van minimaal 60kW komen in aanmerking voor de teruggaaf. Voor aardgas geldt dat als installatie met een elektrisch rendement wordt aangemerkt een installatie met een gemiddeld verbruik van maximaal 0,38 Nm³ per opgewekt kWh. Voor kolen geldt een gemiddeld verbruik van maximaal 12 megajoule per opgewekt kWh. Stuur een berekening van het elektrisch rendement mee met uw verzoek.

Wanneer indienen?

Het verzoek om teruggaaf dient te worden ingediend binnen dertien weken na de dagtekening van de (laatste) afrekening over het tijdvak waarin de brandstof in de installatie is gebruikt. Het tijdvak waarover de beschikking wordt verleend is het kalenderkwartaal. De inspecteur kan op verzoek een ander tijdvak aanwijzen. De teruggaaf wordt alleen verleend indien de aankoopfactuur en de van belang zijnde gegevens en verklaringen worden overgelegd.

Teruggaaf energiebelasting omdat u aardgas anders dan als brandstof of als additief of als vulstof heeft gebruikt

Wat houdt de regeling in?

De Wet belastingen op milieugrondslag voorziet in zowel een vrijstelling als een teruggaaf voor aardgas dat wordt gebruikt voor ander gebruik dan als brandstof. Tevens wordt teruggaaf verleend voor aardgas dat wordt gebruikt als additief of als vulstof in producten die direct of indirect zijn bestemd voor verbruik, worden aangeboden voor verkoop of worden verbruikt als aardgas. Hiermee wordt bijvoorbeeld bereikt dat aardgas dat wordt toegevoegd aan waterstof is vrijgesteld terwijl het mengsel aardgas/waterstof (het vervangend product) belast is. Hiermee wordt dubbele heffing voorkomen. Als u geen vrijstelling heeft aangevraagd bij de energieleverancier moet u om voor teruggaaf in aanmerking te komen een verzoek indienen bij Belastingdienst/Noord/ kantoor Emmen. Daar wordt uw verzoek behandeld en wordt het bedrag aan belasting aan u terugbetaald als u aan de voorwaarden voldoet.

Verbruiksgegevens

De gegevens 7a en 7b de teruggaaf formulier kunt u overnemen van de afrekening van het energiebedrijf. Het aardgas moet gecorrigeerd zijn met de calorische factor. U kunt deze factor of de omrekening vinden op de maandafrekeningen van het energiebedrijf of andere leverancier. Toon het verbruik van het aardgas anders gebruikt dan als brandstof of
gebruikt als additief of als vulstof aan in een bijlage.

Wanneer indienen?

Het verzoek om teruggaaf dient te worden ingediend binnen dertien weken na de dagtekening van de (laatste) afrekening over het tijdvak waarin het aardgas voor een vrijgesteld doeleinde zijn gebruikt. Het tijdvak waarover de beschikking wordt verleend is het kalenderkwartaal. Op verzoek kan de inspecteur toestaan dat het verzoek om teruggaaf over een ander tijdvak wordt ingediend. De teruggaaf wordt alleen verleend indien de afrekening en de van belang zijnde gegevens en verklaringen over de bestemmingen van het aardgas worden overgelegd.

Teruggaaf kolenbelasting omdat u kolen andersdan als brandstof heeft gebruikt of voor duaal gebruik.

Wat houdt de regeling in?

De Wet belastingen op milieugrondslag voorziet in een teruggaaf aan degene die door derden aan hem afgeleverde kolen heeft aangewend anders dan als brandstof of voor duaal gebruik. De teruggaaf ziet op het geval waarin een afnemer de met kolenbelasting betrokken kolen niet als brandstof gebruikt of inzet voor duaal gebruik.

Verbruiksgegevens

Het gegeven dat u moet vermelden bij vraag 8a kunt u overnemen van de afrekening van de leverancier. Toon het verbruik van de kolen anders gebruikt dan als brandstof of voor duaal gebruik aan in een bijlage.

Wanneer indienen?

Het verzoek om teruggaaf dient te worden ingediend binnen dertien weken na het einde van het tijdvak waarin de kolen anders dan als brandstof of voor duaal gebruik zijn aangewend. Het tijdvak waarover de beschikking wordt verleend is het kalenderkwartaal. Op verzoek kan
de inspecteur toestaan dat het verzoek om teruggaaf over een ander tijdvak wordt ingediend. De teruggaaf wordt alleen verleend indien de aankoopfactuur en de relevante gegevens en verklaringen over de bestemming van de kolen worden overgelegd.

Teruggaaf kolenbelasting omdat u de kolen buiten Nederland heeft gebracht

Wat houdt de regeling in?

De Wet belastingen op milieugrondslag voorziet in een teruggaaf van belasting met betrekking tot kolen, indien deze:

  • a. worden afgeleverd met een buiten Nederland gelegen bestemming, dan wel
  • b. buiten Nederland worden gebracht ten einde daar te worden afgeleverd of gebruikt door degene die de kolen buiten Nederland brengt.

Verbruiksgegevens

De gegevens die u moet vermelden bij vraag 9a van de teruggaaf formulier kunt u overnemen van de afrekening van de leverancier. Toon de hoeveelheid kolen die u buiten Nederland heeft gebracht aan in een bijlage.

Wanneer indienen?

Het verzoek om teruggaaf dient te worden ingediend binnen dertien weken na het tijdvak waarin de kolen buiten Nederland zijn gebracht Het tijdvak waarover de beschikking wordt verleend is het kalenderkwartaal. Op verzoek kan de inspecteur toestaan dat het verzoek om teruggaaf over een ander tijdvak wordt ingediend. De teruggaaf wordt alleen verleend indien de aankoopfactuur en de relevante gegevens en verklaringen over de bestemming van de kolen worden overgelegd.

Teruggaaf energiebelasting op aardgas of elektriciteit omdat er over een kalenderjaar sprake is van meer dan één leverancier op één locatie.

Wat houdt de regeling in?

De Wet belastingen op milieugrondslag voorziet in een teruggaaf van de belasting met betrekking tot aardgas en elektriciteit, voor zover de belasting over de hoeveelheden aardgas en elektriciteit die door een verbruiker in een kalenderjaar van verschillende leveranciers zijn betrokken, hoger is dan de belasting die zou zijn verschuldigd indien sprake was van één leverancier.

De teruggaafregeling waarborgt dat over de totale hoeveelheid niet meer verschuldigd wordt dan de belasting die zou zijn verschuldigd indien de totale hoeveelheid was betrokken van één leverancier. Het is echter de verbruiker zelf die moet zorgen dat ook daadwerkelijk de heffing van de energiebelasting tot de juiste bedragen geschiedt. De binnenlandse leveranciers moeten energiebelasting in rekening brengen (met inachtneming van het schijventarief), zonder rekening te houden met de overige wijzen waarop de afnemer elektriciteit of aardgas heeft betrokken.

Let op: u kunt alleen een verzoek indienen bij de Belastingdienst als er sprake is van meerdere leveranciers! Als er binnen het complex sprake is van meerdere leverpunten, maar van slechts één leverancier, vraag dan uw leverancier om de verbruiken van de verschillende leverpunten voor de berekening van de energiebelasting samen te voegen. Uw energieleverancier kan ook achteraf de energiebelasting herberekenen en u een teruggaaf verlenen.

Begrip aansluiting

Onder aansluiting wordt verstaan: een in Nederland gelegen onroerende zaak volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) op een Nederlands distributienet waaruit elektriciteit of aardgas aan de verbruiker wordt geleverd.Een aansluiting kan bestaan uit een of meer leverpunten. Om te bepalen of een complex kan worden gezien als één onroerende zaak, sluit de Belastingdienst aan bij de Wet WOZ. Stuur, om aan te tonen dat de locatie volgens de Wet WOZ als één onroerende zaak wordt beschouwd, een kopie van de WOZ-beschikking mee met uw verzoek.

Verbruiksgegevens

De gegevens die u moet vermelden bij vraag 10b kunt u overnemen van de afrekening van de leverancier. Geef de situatie weer aan in een bijlage.

Wanneer indienen?

De teruggaaf wordt verleend per kalenderjaar en het verzoek om teruggaaf moet worden ingediend binnen dertien weken na de dagtekening van de (laatste) afrekening over de verbruiksperiode waarin het aardgas of de elektriciteit van méér dan één leverancier zijn betrokken. De teruggaaf wordt alleen verleend indien de afrekeningen van de energieleveranciers en de van belang zijnde gegevens en verklaringen worden overgelegd.

Lees verder: teruggaaf energiebelasting