G-rekening

Btw administratie en verplichtingen

Gebruik van een g-rekening is aan de orde in de volgende situaties.

Uw bedrijf bestaat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend uit het tegen vergoeding uit- of doorlenen (aan derden) van personeel dat bij u in dienst is. Dan hebt u te maken met de inlenersaansprakelijkheid. De inlener van arbeidskrachten is aansprakelijk voor de loonheffingen en de omzetbelasting die u verschuldigd bent maar niet hebt betaald.

U besteedt als aannemer een werk (verder) uit aan een onderaannemer. Of u voert als onderaannemer werk uit voor een aannemer en bent inhoudingsplichtig voor de loonbelasting. Of uw onderneming is een samenwerkingsverband van ondernemers die hun bedrijf maken van het in aanneming of onderaanneming verrichten van werk en inhoudingsplichtig zijn in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 en/of werkgever zijn in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen (meestal gaat het dan om een zogenoemde bouwcombinatie).Dan hebt u te maken met de ketenaansprakelijkheid.

U bent aansprakelijk voor de loonheffingen die de onderaannemer verschuldigd is, maar niet betaalt.

U geeft in de confectiesector opdracht tot het vervaardigen van kleding. U krijgt dan te maken met de opdrachtgeversaansprakelijkheid. U bent aansprakelijk voor de loonheffingen die de aannemer verschuldigd is, maar niet betaalt.

Om het risico van aansprakelijkstelling te beperken, kunt u met de inlener of (onder)aannemer afspreken dat hij de bedragen aan loonheffingen en omzetbelasting stort op een geblokkeerde rekening (g-rekening). Vervolgens maakt u die bedragen over aan de Belastingdienst. Deze rekening is uitsluitend bedoeld voor deze transacties.

Gebruik g-rekening door uitleners

Of en op welke wijze de g-rekening wordt gebruikt, is een zaak tussen u en uw inlener. Maak hierover vooraf afspraken.

Gebruik g-rekening in een bouwcombinatie

De deelnemende ondernemers moeten ieder afzonderlijk beschikken over een g-rekening en als zodanig bekend zijn bij de Belastingdienst. De procedure voor het openen van een g-rekening
Bij de g-rekeningovereenkomst zijn drie partijen betrokken: uzelf, de bank waarbij u een g-rekening wilt openen, en de Belastingdienst. Vul het formulier nauwkeurig en volledig in en stuur het op met de gevraagde bijlagen.

De Belastingdienst neemt uw aanvraag pas in behandeling als u alle gevraagde informatie hebt aangeleverd. De Belastingdienst toetst uw aanvraag volgens de criteria uit de Uitvoeringsregeling inleners, keten-en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Bij akkoord ondertekent de Belastingdienst de g-rekeningovereenkomst en stuurt die naar u.

U en uw bank ondertekenen vervolgens ook. De bank kent u daarna een g-rekeningnummer toe.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543, op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Let op!

Als uw onderneming deel uitmaakt van een holding, vult u bij alle vragen de gegevens in van de werkmaatschappijen waardoor de feitelijke activiteiten worden verricht. Deblokkering g-rekening lees hier!