Overdracht Activiteiten en Loonheffing

Loonheffing en kostenvergoedingsbeschikking aanvragen

Wanneer is de overdracht van activiteiten aan de orde?

  • activiteiten overdraagt aan een andere werkgever
  • activiteiten overneemt van een andere werkgever
  • de rechtsvorm van (een deel van) uw bedrijf verandert, bijvoorbeeld van eenmanszaak in bv

In deze situaties verandert voor de werkgevers namelijk de toerekening van eventuele wga- en wao-uitkeringslasten. Daarmee verandert misschien ook de gedifferentieerde premie wga (en gedifferentieerde premie wao voor de jaren vóór 2008).

Eigen risico dragen voor de WGA, ZW of WAO

Eigenrisicodragerschap voor de werknemersverzekeringen gaat bij overdracht niet automatisch over van de ene op de andere werkgever. Wilt u als overnemende werkgever eigenrisicodrager voor de WGA of de ZW worden? Vraag dit dan aan met het formulier Aanvraag of beëindiging
eigenrisicodragerschap voor de WGA of met het formulier Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor de ZW.

U kunt beide formulieren downloaden van www.belastingdienst.nl.

U kunt geen eigenrisicodrager voor de WAO meer worden. Maar als u al eigenrisicodrager voor de WAO bent, kunt u als overnemende werkgever wel het bestaande eigenrisicodragerschap voor de WAO van de overdragende werkgever voortzetten.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Alle oude werkgevers zijn eigenrisicodrager voor de WAO.
  • Er verandert feitelijk niets in de dienstbetrekkingen van de werknemers die naar u overgaan.
  • Dit formulier moet uiterlijk op de datum van de overdracht van de activiteiten bij ons binnen zijn.
  • U stuurt de belastingdienst een garantieverklaring van een kredietinstelling of een verzekeraar. Gebruik hiervoor het formulier Garantieverklaring voortzetting eigenrisicodragerschap WAO.

U kunt dit formulier downloaden van www.belastingdienst.nl. De garantieverklaring moet
binnen vijf weken na de datum van de overdracht van de activiteiten bij de belastingdienst binnen zijn.